دره مرادبیگ همدان

"اسم قصه مان هَس " زیبای کــُــفته "


خب بچه ها ....جانوم براتان بگه که اُ زمانای دور میان همدان قدیم یه حاکمی با زنش زندگی میکرده که خیلی

آدمای خوب و مهربانی بودن و با خوشی داشتن زندگی میکردن...بدبختانه اینا فقط یه مشکل میان زندگیشان

داشتن اونم ایکه زنه حاکم بچَش نیمیشده...دیه خلاصه بعد یه عالم دعا و دوا درمان و نَرز ونیاز و مچیم برو وِر

سید خسرو و از مــَــد نقی دارو بیگیر و ایــنا ، خدا بششان یه دُخدر خیلی خوشگلی میده که اسمشم میَلن

شمسی...ولی منتها چون دماغش به آقاش کشیده بوده و یه ذره کـُفته بوده بقیه اسمشه میلن "زیبای کُـفته"

بچه که به دنیا میا دیه همه از اُ حاکم بیگیر تا بقال سر کوچه ا خوشحالی سر از پا نیمیشناختن...میان شهر

غلغله میشه...گوهریان بین مردم آجیل پخش میکرده ، تاکسیا مفت مفت مسافر میزدن....عمو حاجی کماج

زرده رایگان میداده....فرنی فروشه اول بوعلی وا تشت فرنی میداده دس مردم...اُ پلیس مهربانه هــَس؟؟(آقای

هیکلی) ، تمام چراغاره برای ماشینا سبز میکرده ایران تکثیر اول بین النهرین فرت و فرت پلات مجانی میگرفت

...دیه خلاصه مردم خیلی شادی میکردن...

نوشته شده در شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 17:18 توسط یه دره مراد بیگی|

ﺍﯾﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﻮﯾﺶﻫﻤﺪﺍﻧﯽ

1- ﺑﮑﭙﭙﯽ ﻭﺥ ﻧﯿﺰﯼ         -2 ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺕ ﻫﺒﻮ ﺑﯿﺎ 

-3 ﺏ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﺪﻡ        -4 ﺑﺎﺑﺎﻗﻮﺭﯼ ﺩﺭﺍﺭﯼ

-5 ﺁﻗﺎﻡ ﻭﺍﯼ ﺑﮕﯽ         -6 ﺗﯿﻠﯿﺘﻪ ﻋﺰﺍﺗﻪ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﺍﯾﺸﺸﺎﻟﻼﻡ

-7 ﺧﺎﻧﭽﺖ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻪ      -8 ﺭﻭﺕ ﺑﻪ ﺗﻨﺪﻭﺭ ﺑﭽﺴﺒﻪ

-9 ﺭﻭﺟﻮﺕ ﺑﻪ ﺍﺑﻞ ﻓﺮﺽ     -10 ﺩﺭﺩ ﺑﻮﺁﻡ

-11 ﻗﺒﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﻨﺪﻥ ﻧﯿﺎﺍﺍﺍ     -12 ﮐﻤﺮ ﺭﺍﺱ ﻧﮑﻨﯽ

-13 ﮔﻮﺷﺪﺕ ﺭﺧﺪ           -14 ﮔﯿﻞ ﻭ ﺩﻭﯾﺎﻏﺖ ﺳﯿﺎ ﺑﺸﻪ

-15 ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺮﺭﻩ ﺑﮕﺮﺩﯼ  -16 ﻣﯿﺮﯾﻖ ﺑﯿﮕﯿﺮﯼ

-17 ﮔﻮﺷﺪﺕ ﺑﻪ ﺍﺭﺭﻩ ﺑﯿﺎﺍﺍ    -18 ﺳﺮﺗﻪ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺍﯾﺸﺸﺎﻟﻼﻡ

-19 ﻗﺮﭼﻤﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯽ           -20 ﺯﻭﺍﻧﺖ ﺑﺒﺮﻩ

نوشته شده در شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 17:17 توسط یه دره مراد بیگی|

ادرس دادن همدانی ها!
میری خیاوان اگواتان سرکوچه گوشگوسازا همونجاکه پسره ممد موش خور بساط موکونه.

میشناسیش که؟ رفیق نقی چولسیده ! نشناختی؟

باباهمو سیاهه که برادرش لاته خیاوان شورینه.میان مسچد ادای ممد امده بود فاتحه ننه ناصر شمره!

او پیسه ها که هی فرت فرت میخندید سرخور!پی سر هم دوتاچایی خورد دانسدی؟ یا ا دواره بگم برات!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نوشته شده در شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 17:7 توسط یه دره مراد بیگی|

ﺩﻻﯾﻞ ﺁﺑﮕﻮﺷﺖ ﻫﺸﺘﻦ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻫﻤﺪﺍﻧﯽ :
.1 ﮐﻢ ﺑﻮﺩ ﻭﺧﺖ :
ﻣﺎﻣﺎﺍﺍﺍﺍﻥ ﭘﭽﺎ ﺁﺑﮕﻮﺷﺖ ﻫﺸﺘﯽ؟؟؟
ﻣﺎﻣﺎﻥ : ﺩﯾﻪ ﺑﺒﺨﭽﺎﺍﺍﺍﺍ؟؟؟؟ !!! ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﯾﻪ ﻧﯿﻤﯿﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ تو ﮐﺒﺎﺏ ﺑﯿﻠﻢ !!! ؟ ﺑﺎﻉ
2. ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺼﺎﻟﺢ :
ﻣﺎﻣﺎﺍﺍﺍﺍﻥ ﭘﭽﺎ ﺁﺑﮕﻮﺷﺖ ﻫﺸﺘﯿﯿﯿﯽ؟؟؟
ﻣﺎﻣﺎﻥ : ﺩ ﺷﯿﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻧﺞ ....ﺷﺪﯾﻤﺎﻥ ﺷﮑﻞ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰﯾﻮ ﻗﯿﻤﻪ ...
.3 ﻧﺒﻮﺩ ﺣﻮﺻﻠﻪ :
ﻣﺎﻣﺎﻥ ﭘﭽﺎﺍﺍﺍﺍ ﺁﺑﮕﻮﺷﺖ ﻫﺸﺘﯿﯿﯿﯿﯿﯽ؟؟
ﻣﺎﻣﺎﻥ : ﻫﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ... ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﺠﻮﺭ ﻏﺬﺍ ﻫﺎ ﺑﺨﻮﺭ ﻗﻮﺕ ﺑﯿﮕﯿﺮﯼ ... ﺷﯿﻪ ﻫﻤﺶ ﻏﺬﺍﺕ ﺷﺪﻩ ﻓَﺲ ﻓﻮﺕ ....
.4 ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ :
ﻣﺎﻣﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻥ ﭘﭽﺎﺍﺍﺍ ﺁﺑﮕﻮﺵ ﻫﺸﺘﯿﯿﯿﯿﯿﯽ؟؟؟
ﻣﺎﻣﺎﻥ : ﺑﺎﻉ ﺷﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﯾﯽ ﺭﺿﺎﻧﺎﻥ ﺩﻋﻮﺗﯿﻢ ... ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺷﺐ ﺍﻭﻧﺠﺎﻧﻪ ﻏﺬﺍﯼ بابه میلته ﻣﻮﺧﻮﺭﯼ ....ﺍﻻﻥ ﺍﯾﻨﻪ ﺑﺨﻮﺭ ﺷﺐ ﺑﺸﺖ ﺑﭽﺴﺒﻪ ((:
.5 ﺟُﻤﻌﻪ : ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ ﺩﯾﻪ ﺍﺻﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﺁﺑﮕﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷُﺪﻩ ...ﺩﯾﻪ ﺭﺩﺧﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ، 90 ﺩﺭﺻﺪ ﻫﻤﺪﺍﻧﯿﺎ ﺁﺑﮕﻮﺷﺖ میلن :)))

نوشته شده در شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 17:4 توسط یه دره مراد بیگی|

 

اره اینجاس هِمِدان شهرِ مِنِ آی نِنِه جان /ای روزا هیشگی منه نیمیشناسه چرا وای نِنِه جان      

تو می دانی،(چه قشنگ بود کوچه موچای هِمِدان) /بوی کاگل وخمیزاد اَ همه خانای هِمِدان

هِمِدانِ مَ کوژاس؟ یکی به مَ نشان بِده/شهرِمِ ، نشانِ ای همو نسل جِوان بده

زِوانِ  ما می ده جان جلو چشامان ننه جان/جوانای هِمِدانی فِرارین اَ ای زوان

گویشِ قِشنگمان داره می ره به زیر خاک/مِتِلای شیرینمان همه میشن آ صَفه پاک  

چرا چَخریدم و توچیدم و ویلان شُدیم؟ /پَ چرا اِسیر غم ، حِیران و سر گردان شُدیم؟ پَ

او همه عشق به دیار ای روزا شده چواشه/یِی نوجه همدانی مانده میان،اونم ماخاینان نباشه!؟

بِری شی بچه ها رِ یاد نیمیدیم همدانی؟/ بری شی قدر زِوانه  مانه ما نمیدانینی؟

شَر ما مهدِ تِمدن و فرهنگ ایرانه/ یِ جهان و یِ ایران ، ییدانه رِم هِمِدانه

 سینه ی الوند کز میدیم وا ای کارمارامان/وقتی شهرمان دیه اصلا مهم نیس بِرامان

هیچ میدانی که چرا تُکِّ آرامگا ریخته شده ؟/چون اَاُ بالا میپا هِمِدان واریخته شده

کوچه باغِ عباس آواد صِفای سابقِ نداره/هِمِدان اصلاً انگارهیچ دیه عاشق نداره

نِنِه جان، جان مِنی بِشُم بگو مَ شی کُنم/کاری آ دِسُم نی می یا جز ای که گیره کُنم

"همه چی فرق کرده یو مثد قدیما که نیسش/اَ او روزا خبر نگیر، دیه نرو تو پی سرش"

ای حامد، غصه نِخور دنیا اوژو نیمیمانه/میا او روز،  هِمِدان قدر خودِشِ،  بِدانه

مردمانش "همه دانه" خیلی جانِ هِمِدان/ هِمِدانیا همه شیر خدان اینه بدان

 

منبع: همدان کل جهان

نوشته شده در یکشنبه سیزدهم مرداد 1392ساعت 21:18 توسط یه دره مراد بیگی|

سلام

هرکی میخواد دره مرادبیگه رو از میان اسمان بیوینه بره این لینک پایین بپادش .خانه هاتان هم  معلومه.

 

اینجارو بخوشار

نوشته شده در جمعه یازدهم مرداد 1392ساعت 16:22 توسط یه دره مراد بیگی|

سلام به همه خووینان شرمنده نرسیدم وبلاگ رو به روز کنم.

یی سری عکس اماده کردم که خودم گرفتمشان بیوینین حال کنین. نظرم بیلین

 


برچسب‌ها: زمستان, دره مرادبیگ, همدان
ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه یازدهم مرداد 1392ساعت 16:16 توسط یه دره مراد بیگی|

شرمندتان شدم .یی چند وقتی نبودیمان نشد بیایمان یه سری به وبلاگه بزنیم.دیه از الان دوباره فعالش مونیم.

چاکر همتان

نوشته شده در جمعه یازدهم مرداد 1392ساعت 16:5 توسط یه دره مراد بیگی|

با تمام چفته چولیت، شته شولیت، پته پیسیت، قد یه خیار چولسیده داغانتم

 
دیشب که خوب می خوردین این چی چیه آوردین؟
(گروه بانوان در مراسم پاتختی در هنگام باز کردن کادو)

نوشته شده در پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392ساعت 20:45 توسط یه دره مراد بیگی|

بچا ری تنها                             سیرسیک پیرسیک

۱ـ رضا کله خربزه                     ۵ـ خرس خوکا                              ۹ـ بیبر گنده

۲ـ رضا غلاغی                        ۶ـ رضا قلاقی                             ۱۰ ـ چراغعلی یی دست

۳ـ گوهری                              ۷ـ حسین ساندویچی                  ۱۱ـحسن خیرا...

۴ـ رضا سیکی                       ۸ـ اسمایل چل

 

نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391ساعت 16:15 توسط یه دره مراد بیگی|


آخرين مطالب
» ای قصه قصه قصه
» ﺍﯾﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﻮﯾﺶﻫﻤﺪﺍﻧﯽ
» ادرس دادن همدانی ها!
» ﺩﻻﯾﻞ ﺁﺑﮕﻮﺷﺖ ﻫﺸﺘﻦ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻫﻤﺪﺍﻧﯽ :
» چواشه!
»
» یی سری عکسای زمستان
» بعد یه مدته طولانی
» دو جمله دره ای دره ایی !!
» نام اوران 2
Design By : Pars Skin